Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων

 

 

 

 

Μαρία Μουντρίδου - Επίκουρη Καθηγήτρια

  ΑΣΠΑΙΤΕ | Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων         

Αρχική Σελίδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκπαίδευση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις

Αναφορές

 

Δημοσιεύσεις

Διδακτορική Διατριβή: «Διαδικτυακά Εργαλεία Συγγραφής Ευφυών Διδακτικών Συστημάτων με έμφαση στην μοντελοποίηση χρηστών-καθηγητών» - Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002.

(Α) ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2003): Analysis and design of a Web-based authoring tool generating Intelligent Tutoring Systems. Computers & Education. 40(2). 157-181. Elsevier Science. [pdf]

2.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): Evaluating the persona effect of an interface agent in a tutoring system. Journal of Computer Assisted Learning. 18(3). 253-261. Blackwell Publishing. [pdf]

3.    Virvou, M. & Moundridou, M. (2001): Adding an instructor modelling component to the architecture of ITS authoring tools. International Journal of Artificial Intelligence in Education. 12. 185-211. International AIED Society. [pdf]

4.    Virvou, M. & Moundridou, M. (2000): A Web-based authoring tool for Algebra-related Intelligent Tutoring Systems. Educational Technology & Society3(2). 61-70. [pdf]

(Β) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1.    Moundridou, M. & Kalinoglou, A. (2008): Using LEGO Mindstorms as an Instructional Aid in Technical and Vocational Secondary Education: Experiences from an Empirical Case Study. In: Dillenbourg, P. & Specht, M. (Eds.): Times of Convergence: Technologies across learning contexts (Proceedings of the 3rd European Conference on Technology Enhanced Learning – EC-TEL 08), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5192, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 312–321. [pdf]

2.    Virvou, M. & Moundridou, M. (2001): Student and Instructor Models: Two Kinds of User Model and their Interaction in an ITS Authoring Tool. In: Bauer, M., Gmytrasiewicz, P. & Vassileva, J. (eds.): User Modeling 2001: Proceedings of the 8th International Conference UM2001, Lecture Notes in Artificial Intelligence (Subseries of Lecture Notes in Computer Science), Vol. 2109, Springer, Berlin, 158-167. [pdf]

3.    Virvou, M. & Moundridou, M. (2000): Modelling the instructor in a Web-based authoring tool for Algebra-related ITSs. In: Gauthier, G., Frasson, C. & VanLehn, K. (eds.): Intelligent Tutoring Systems: Proceedings of the 5th International Conference on Intelligent Tutoring Systems - ITS 2000, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1839, Springer, Berlin, 635-644. [pdf]

(Γ) ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.    Moundridou, M. & Goulioti, E. (2010). Exploring Students' and Teachers' Attitudes Towards Using Blogs in Secondary Education. In: Proceedings of IADIS International Conference e-Learning 2010. To appear. [pdf]

2.    Chryssos, V., Latifis, K. & Moundridou, M. (2007): Free/Open Source Alternative to Proprietary Software in Education. In Fernstrom, K. (ed.): Readings in Technology in Education: Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education – ICICTE-07, UCFV Press, Canada, 146-153. [pdf]

3.    Tsigonias, M. & Moundridou, M. (2007): Using Asynchronous E-Learning as a Supplement to Traditional Laboratory Courses in Graphic Arts. In Fernstrom, K. (ed.): Readings in Technology in Education: Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education – ICICTE-07, UCFV Press, Canada, 242-249. [pdf]

4.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2005): Evaluation studies concerning the authoring side of WEAR. In: Constantinou, C.P., Evagorou, A., Evagorou, M., Kofteros, A., Michael, M., Nikolaou, Chr., Papademetriou, D., Papadouris, N. & Demetriou, D. (eds.): Proceedings of the 11th Biennial Conference EARLI 2005: Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Environments. 524-525. [pdf]

5.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2003): Usability evaluation of a Web-based authoring tool for building Intelligent Tutoring Systems. In: Jacko J. & Stephanidis, C. (eds.): Human-Computer Interaction: Theory and Practice (Part I), Proceedings of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2003, Vol. 1. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah NJ, 808-812. [pdf]

6.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): Empirical Analysis for the Design of a WWW Knowledge-based Authoring Tool. In: El Kamel, A., Mellouli, K. & Borne, P. (eds.): Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. [pdf]

7.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): Evaluating the instructor support provided by a Web-based authoring tool for building adaptive courses. In: Petrushin, V., Kommers, P., Kinshuk & Galeev, I. (eds.): IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies; Media and the Culture of Learning - ICALT 2002, IEEE Computer Society, Palmerston North, New Zealand, 408-413. [pdf]

8.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): Authoring Intelligent Tutoring Systems over the World Wide Web. In: Proceedings of the 2002 First International IEEE Symposium ‘Intelligent Systems’ - IS’2002, Vol. I, IEEE, 160-165. [pdf]

9.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): An empirical study for the development of a Web-based authoring tool for Intelligent Tutoring Systems. In: Proceedings of 4th International Workshop on Computer Science and Information Technologies - CSIT 2002. [pdf]

10. Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): An authoring tool supporting instructors in the development of adaptive educational applications over the Web. In Fernstrom, K. (ed.): Proceedings of the 3rd International Conference on Information Communication Technologies in Education, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 459-465. [pdf]

11. Moundridou, M. & Virvou, M. (2001): Authoring and Delivering Adaptive Web-Based Textbooks using WEAR. In: Okamoto, T., Hartley, R., Kinshuk & Klus, J.P. (eds.): IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies; Issues, Achievements, and Challenges - ICALT 2001, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, 185-188. [pdf]

12. Moundridou, M. & Virvou, M. (2001): Evaluation of a Speech-Driven, Anthropomorphic Agent in the Interface of a Web-Based Intelligent Tutoring System. In: Proceedings of TELEMATICA-2001, International Conference on Telematics and Web-Based Education, Saint-Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics, Saint-Petersburg, 51-52. [pdf]

13. Virvou, M., Tsiriga, V. & Moundridou, M. (2001): Adaptive Navigation Support in a Web-Based Software Engineering Course. In: Spyrou, C. (ed.): Proceedings of the 2nd International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, 333-338. [pdf]

14. Virvou, M., Moundridou, M., Loizos, M., Papachristou, A. & Polyzotis, N. (2000): A Web-based educational tool for solving equations. In: Bourdeau J. & Heller R. (eds.): Proceedings of ED-MEDIA 2000, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, AACE, Charlottesville VA, 1799. [pdf]

15. Virvou, M., Sgouros, N., Moundridou, M. & Manargias, D. (2000): Using a speech-driven, anthropomorphic agent in the interface of a WWW educational application. In: Bourdeau J. & Heller R. (eds.): Proceedings of ED-MEDIA 2000, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, AACE, Charlottesville VA, 1724-1726. [pdf]

16. Virvou, M. & Moundridou, M. (1999): An authoring tool for Algebra-related domains. In: Bullinger, H.-J., Ziegler, J. (eds.): Human-Computer Interaction: Communication, Cooperation, and Application Design, Proceedings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International '99, Vol. 2. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah NJ, 647-651. [pdf]

17. Virvou, M. & Moundridou, M. (1999): Authoring tool for applied mathematics. In: Collis, B. & Oliver, R. (eds.): Proceedings of ED-MEDIA 99, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Vol. 2. AACE, Charlottesville VA, 1691. [pdf]

18. Alexandris, N., Virvou, M. & Moundridou, M. (1998): A Multimedia Tool for Teaching Geometry at Schools. In: Ottmann, T. & Tomek, I. (eds.): Proceedings of ED-MEDIA 98, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Vol. 2. AACE, Charlottesville VA, 1546-1548. [pdf]

(Δ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.    Μουντρίδου, Μ. & Σολδάτος, Ν. (2010): Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση. Στο: Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.): Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, 681-688. [pdf]

2.    Μαυροματίδης, Η., Γεωργαντοπούλου, Χ. & Μουντρίδου, Μ. (2010): Ανάπτυξη Αριθμητικής Εφαρμογής για τη Διδασκαλία Ρευστοδυναμικών Φαινομένων. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών – ΡΟΗ 10. Θεσσαλονίκη, 12-13 Νοεμβρίου, 2010. [pdf]

3.    Βύνιας, Δ. & Μουντρίδου, Μ. (2009): Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Διδασκαλία Μαθημάτων της Ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργίας. Στο: Πολίτης, Π. (Ed.): Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία». 706-712. [pdf]

4.    Virvou, M., Moundridou, M., Tsiriga, V., Kabassi, K., Katsionis, G., Manos, K., Tourtoglou, K. & Alepis, E. (2004): Adaptive Hypermedia Research at the Department of Informatics, University of Piraeus. In: Grigoriadou, M., Raptis, A., Vosniadou, S. & Kinigos, H. (eds.): Proceedings of the 4th Hellenic Conference with International Participation in Information & Communication Technologies in Education, New Technologies Publications, 511-513. [pdf]

5.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2002): WEAR: A Web-Based Authoring Tool for Building Intelligent Tutoring Systems. In Vlahavas, I.P. & Spyropoulos, C.D. (eds.): Proceedings (Companion Volume) of the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN-2002, A.T.E.I. of Thessaloniki, Thessaloniki, 203-214. [pdf]

6.    Βίρβου, Μ., Τσιρίγκα, Β. & Μουντρίδου, Μ. (2002): Αυτόματη Προσαρμογή των Διδακτικών Αποφάσεων στις Ανάγκες του Μαθητή: Η Περίπτωση του Συστήματος Διδασκαλίας της Τεχνολογίας Λογισμικού από Απόσταση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη “Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση”. [pdf]

7.    Moundridou, M. & Virvou, M. (2001): Evaluating the Impact of Interface Agents in an Intelligent Tutoring Systems Authoring Tool. In: Avouris, N. & Fakotakis, N. (eds.): Advances in Human-Computer Interaction I: Proceedings of the Pan-Hellenic Conference with International participation in Human-Computer interaction - PC-HCI 2001, Typorama Publications, Patras, 371-376. [pdf]

 

Τελευταία ενημέρωση: 28.10.2010